clock
صحفه فیسبوک شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه گوگل پلاس شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه اینستاگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه تلگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

تماس با ما

Back to Top

گیف بازوسازان سواحل خلیج فارس

شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

بازوی بارگیری تانکر (land loading arm)

بازوی یارگیری

بازوی یارگیری نفت

بازوی یارگیری گاز

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

این دسته از بازوهای بارگیری جهت بارگیری مواد نفتی و پتروشیمی و یا سایر موادی که با استفاده از کامیونهای نفتی بارگیری و یا تخلیه می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.

اینگونه بازوها در صورتی که کارفرما درخواست نماید ، به سیستم های میتیرینگ تجهیز می شود تا حجم سیال بارگیری قابل شمارش و کنترل باشد.

همچنین پله های تاشو و قفس های حفاظتی از سایر ملزومات این دسته از بازوهای بارگیری می باشد.

 بازو بارگیری تانکر بارگیری تانکر  بازو بارگیری تانکر بارگیری تانکر  بازو بارگیری تانکر